Αντλίες για εφαρμογή σε Αντιπλημμυρικός έλεγχο

Εφαρμογές αντλιών νερού

Μεταφορά λυμάτων και έλεγχος πλημμυρών

Αντιπλημμυρικός έλεγχος ,

Δεξαμενές κατακράτησης ομβρίων υδάτων ,

Κύριος σταθμός άντλησης ,

Σταθμοί άντλησης δικτύου ,

Δεξαμενές κατακράτησης ομβρίων υδάτων ,

Σταθμοί άντλησης υπό πίεση ,

Κύριος σταθμός άντλησης ,

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά μπορείτε να καλέσετε την εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ ΚΑΙ ΝΙΚ ΟΕ

Αντλίες νερού