ΒΛΑΒΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ

ΒΛΑΒΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ

Αν ο κυκλοφορητής δε λειτουργεί ενώ τροφοδοτείται με τάση, υπάρχουν οι παρακάτω πιθανότητες:

Να είναι κολλημένος ο κινητήρας. Αυτό συνήθως μπορεί να παρουσιαστεί αν ο κυκλοφορητής δεν έχει λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το ξεκόλλημα γίνεται ξεβιδώνοντας τη βίδα εξαέρωσης, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κινητήρα και περιστρέφοντας τον άξονα με ένα κατσαβίδι.
Να έχει φρακάρει η φτερωτή στο κέλυφος από σκουριές ή σκουπίδια που υπήρχαν στο δίκτυο. Ξεβιδώνουμε τις βίδες που συγκρατούν τον κινητήρα πάνω στο κέλυφος της αντλίας και την καθαρίζουμε.
Η τυχόν υπερθέρμανση του νερού μπορεί να στρεβλώσει (πετσικάρει) τη φτερωτή. Ξεβιδώνουμε τον κινητήρα και αντικαθιστούμε τη φτερωτή.
Σε μονοφασικό κυκλοφορητή μπορεί να έχει καταστραφεί ο πυκνωτής εκκίνησης. Αν ξεβιδώνοντας τη βίδα εξαέρωσης και στρέφοντας τον άξονα με ένα κατσαβίδι, ο κυκλοφορητής ξεκινάει, ο πυκνωτής έχει χαλάσει. Τον αντικαθιστούμε με ένα καινούριο με ίδια χαρακτηριστικά.
Οι επαφές ρύθμισης των ταχυτήτων περιστροφής μπορεί να είναι κατεστραμμένες. Αντικαθιστούμε το μοντούλ ταχυτήτων.
Σε τριφασικό κυκλοφορητή ελέγχουμε αν έχει ενεργοποιηθεί το θερμικό. Αν αυτό συμβαίνει, ελέγχουμε αν πάνε τρεις φάσεις ή μήπως έχει κολλήσει ο άξονας.
Να έχει καεί η περιέλιξη. Αυτό μπορεί να συμβεί από είσοδο νερού στα τυλίγματα του κινητήρα

Θόρυβοι προερχόμενοι από τη λειτουργία του κυκλοφορητή.
Σαν πιθανές αιτίες δημιουργίας θορύβου από τον κυκλοφορητή σε ένα δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, μπορούν να αναφερθούν οι παρακάτω:

Η μεγάλη ταχύτητα νερού. Αν η ταχύτητα του νερού σε κάποια τμήματα του δικτύου ξεπεράσει το 1 m/sec μπορεί να είναι αιτία να ακουστεί θόρυβος ροής. Η μείωση των στροφών του κυκλοφορητή μειώνει και την ένταση του θορύβου. Αν η μείωση των στροφών γίνει αιτία ώστε κάποια σώματα να τροφοδοτηθούν ελλιπώς με νερό, θα πρέπει να προβούμε σε αύξηση της διαμέτρου του σωλήνα.
Σκουπίδια στην αντλία. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται εύκολα με άνοιγμα και καθαρισμό της φτερωτής και του κελύφους.
Μεταφορά δονήσεων από τον κυκλοφορητή στις σωλήνες και εμφάνιση φαινομένων συντονισμού. Η λύση μπορεί να προέλθει αν προβούμε σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:
Προσθήκη αντικραδασμικών εξαρτημάτων.
Καλύτερη στήριξη των σωλήνων και σε μικρότερη απόσταση
τα στηρίγματα.
Χρήση στηριγμάτων με λάστιχο.
Μόνωση των σωλήνων.
Θόρυβοι από σπηλαίωση.
Αν η πίεση του νερού μειωθεί, μπορεί να κάνει την εμφάνισή του το φαινόμενο της σπηλαίωσης με επακόλουθο μεταξύ των άλλων την εμφάνιση θορύβου. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με επαναφορά της πίεσης στα κανονικά επίπεδα, από τον αυτόματο πλήρωσης.

Η εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε. εισάγει και αντιπροσωπεύει το επώνυμο εργοστάσιο DAB pumps κατασκευής κυκλοφορητών και τα υποστηρίζει με service και ανταλλακτικά.

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

    Αντλίες νερού