Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Σε εγκαταστάσεις στις οποίες η παροχή μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς, ιδανική λύση του προβλήματος θα ήταν ο κυκλοφορητής να έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τις στροφές του κατά τρόπο ώστε η πίεση στην κατάθλιψη να παραμένει σταθερή.

Οι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές μέσω ενός συστήματος inverter μεταβάλλουν τις στροφές τους ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης
Αυτό έγινε εφικτό με την εξάπλωση των ηλεκτρονικών συστημάτων INVERTER, τα οποία μας επιτρέπουν συνεχή ρύθμιση των στροφών, με το ρυθμίζουν τη συχνότητα του ρεύματος.

Ισχύει :

όπου :
n : οι στροφές του κινητήρα,
V : η παροχή και
H : το μανομετρικό

Στους ηλεκτρονικούς, κυκλοφορητές έχουμε τη δυνατότητα δύο ρυθμίσεων:
Να ρυθμίσουμε το μανομετρικό ύψος Η, που απαιτείται.
Να ρυθμίσουμε τη διαφορά πίεσης ΔΡ, μεταξύ της κατάθλιψης και της αναρρόφησης.
Και στις δύο περιπτώσεις οι στροφές θα ρυθμίζονται αυτόματα, ώστε να παραμένει σταθερός ο παράγοντας που έχουμε επιλέξει, Η ή ΔΡ.

Μεγάλη σειρά ηλεκτρονικών inverter κυκλοφορητών μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε. που εισάγει και αντιπροσωπεύει το επώνυμο εργοστάσιο DAB pumps

Αντλίες νερού